Warung Online
Headlines News :
Home » » YANG DI BENCI OLEH SYI'AH

YANG DI BENCI OLEH SYI'AH

Written By Trik Cari Duit on Senin, 28 Mei 2012 | 20.01

Dalam tatanan sosial masyarakat, ada dua hal penting yang bernilai sangat sakral, dan merupakan makna cinta super tinggi. Kedua hal yang kami maksud adalah perbesanan dan penamaan.
Seorang muslim, akan sangat berhati-hati dalam memilih calon istri, calon menantu, dan calon besannya. Sebelum keputusan diambil, berbagai kriteria dijadikan pertimbangan penting. Setelah akad pernikahan terealisasi, mulailah benih-benih cinta tumbuh dan berkembang.

Kemudian, saat Allah mengkaruniai buah hati kepada dua pihak yang saling mencintai, mereka kemudian akan sama-sama mencari nama terindah, dan paling disukai, biasanya mereka akan melihat figur utama penyandang nama tersebut, juga melihat sisi keindahan arti sebuah nama.Dua hal ini benar-benar difahami oleh SAHABAT dan AHLU BAIT Rasulullah, dengan nyata kita saksikan aplikasi cinta antara kedua pihak ini di semua generasi.

PERBESANAN ANTARA AHLUL BAIT DAN SAHABAT RASULULLAH :

1. RASULULLAH Shallallahu 'Alaihi Wasallam:
Di antara isteri-isteri beliau :
- Aisyah Binti Abu Bakar Radhiyallahu anhuma.
- Hafshah Binti Umar Ibn Khattab Radhiyallahu anhuma.
- Ramlah Binti Abu Sufyan Radhiyallahu anhuma.
Di antara menantu-menantu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam :
- Ali Ibn Abi Thalib, suami dari Fathimah Radhiyallahu anhuma.
- Ustman Ibn Affan, suami dari dua putri Rasulullah : Ruqayyah dan Ummu Kultsum Radhiyallahu anhum.
- Abu Al-Ash Ibn Al-Rabi', suami dari Zainab Radhiyallahu anha.

2. ALI IBN ABI THALIB Radhiyallahu anhu.
Di antara Isteri beliau setelah wafatnya Fathimah Radhiyallahu anha:
- Asma' Binti Umais, janda Abu Bakar Shiddiq.
- Umamah Binti Abi Al-Ash, puteri Zainab Binti Rasulullah.
Di Antara menantu-menantu beliau :
- Umar Ibn Al-Khattab, suami dari Ummu Kultsum Binti Ali Radhiyallahu anhum.
- AbdurRahman Ibn Amir al-Umawy, suami dari Khadijah Binti Ali.
- Mu'awiyah Ibn Marwan Ibn Al-Hakam, suami dari Ramlah Binti Ali.
- Mundzir Ibn Ubaidah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Fathimah Binti Ali.
Di antara anak2 beliau : Abu Bakar, Umar, Utsman.

3. HASAN ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma.
Di antara isteri-isteri beliau :
- Ummu Ishaq Binti Thalhah Ibn Ubaidillah Al-Tamimi.
- Hafshah Binti AbdurRahman Ibn Abi Bakar Al-Shiddiq.
Di antara menantu-menantu beliau :
- Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ummu Hasan Binti Hasan Ibn Ali.
- Amar Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Ruqayyah Binti Hasan.
- Ja'far Ibn Mush'ab Ibn Zubair, suami dari Mulaikah Binti Hasan.
Di antara anak2 beliau: Abu Bakar, Umar, Thalhah.

4. HUSEIN Ibn Ali Ibn Abi Thalib Radhiyallahu anhuma.
Di antara Isteri-isteri beliau :
- Laila Binti Abu Murrah, puteri dari Maimunah Binti Abu Sufyan.
- Ummu Ishaq Binti Thalhah Binti Ubaidillah, Hasan Ibn Ali mewasiatkan agar adiknya Husein menikahi Ummu Ishaq, setelah wafatnya.
Di antara menantu-menantu beliau :
- Abdullah Ibn Amar Ibn Utsman Ibn Affan, suami dari Fathimah Binti Husein.
- Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, suami dari Sukainah Binti Husein.
Di antara anak2 beliau: Abu Bakar, Umar.

5. ISHAQ Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib :
Di antara isteri beliau adalaha : Ummu Hakim Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Shiddiq.
6. ABDULLAH Ibn Ja'far Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Ummu Abiha.
7. ALI ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib.
Di antara isterinya : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakr Al-Shiddiq.
8. ZAID ibn HASAN Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Nafisah Binti Zaid.
9. HUSEIN ibn HASAN Ibn Abi Thalib :
Di Antara Isteri beliau : Aminah Binti Hamzah Ibn Mundzir Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.
10. HASAN AL-MUTSANNA Ibn HASAN Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara Isteri beliau : Ramlah Binti Sa'id Ibn Zaid Ibn Amar Ibn Nufail Al-Adwi.
Di antara menantu beliau : Walid Ibn Abdul Malik Ibn Marwan, suami dari Zainab Binti Hasan.
11. MUHAMMAD ibn UMAR ibn ALI ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : Umar.
12. MUHAMMAD AL-BAQIR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ib Abi Thalib:
Di antara isteri beliau : Ummu Farwah Binti Qasim Ibn Muhammad Ibn Abu Bakar AL-Shiddiq.
13. MUSA AL-JAUN Ibn Abdullah Ibn Mahdh Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara menantu beliau : Anak Saudara Al-Manshur Al-Abbasi, suami dari Ummu Kultsum.
14. HUSEIN AL-ASGHAR Ibn Ali Zaina AL-Abidin Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara isterinya : Khalidah Binti Hamzah Ibn Mush'ab Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.
15. UBAIDULLAH Ibn Muhammad Ibn UMAR Al-Athraf Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara Isteri beliau : Bibi dari Abu Ja'far Al-Manshur.
16. JA'FAR Ibn Muhammad Ibn UMAR ibn Abi Thalib :
Di antara anak beliau : Umar.
17. HASAN Ibn Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara anak beliau : Umar.
18. JA'FAR AL-SHADIQ Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Nasab beliau termasuk NASAB EMAS MULIA. Beliau sendiri pernah berkata : Aku dilahirkan Abu Bakar Al-Shiddiq dua kali.
Karena Ibunya adalah Ummu Farwah Ibn Qaasim Ibn Muhammad Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.
Dan neneknya (Ibu dari Ibunya) adalah Asma' Binti AbdurRahman Ibn ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.
19. HASAN AL-AFTHAS Ibn Ali Ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Husein :
Di antara isteri beliau : Puteri Khalid Ibn Abu Bakar Ibn Abdullah Ibn UMAR ibn Khattab.
20. Muhammad Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : Umar.
21. MUSA ibn UMAR Ibn Ali Ibn Husein Ibn Abi Thalib:
Di antara isteri beliau : Ubaidah Binti Zubair Ibn Hisyam Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.
22. JA'FAR AL-AKBAR Ibn UMAR ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib :
Di antara isteri beliau : Fathimah Binti Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.
23. ABDULLAH Ibn Husein Ibn Ali ibn Husein Ibn Abi Thalib :
Di antara ISteri beliau: Ummu Amar Binti Amar Ibn Zubair Ibn Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam.
24. MUSA AL-KAZHIM Ibn Ja'far Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Husein Ibn Ali Ibn Abi Thalib:
Di antara anak beliau : UMAR dan AISYAH.
25. ALI AL-RIDHA Ibn Musa Ibn JA'FAR Al-Shadiq, kunyahnya adalah Abu Bakar.
Di antara isteri beliau : Ummu Habib Binti Ma'mun Al-Abbasi.
26. MUHAMMAD AL-JAWAD Ibn Ali Ibn Musa Ibn Ja'far :
Di antara Isteri beliau : Ummu AL-Fadhl Binti Ma'mun Al-Abbasi.
27. ALI AL-HADI Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Musa :
Di antara puteri beliau : AISYAH.

SAUDARAKU, Lihatlah betapa erat hubungan antara Ahlu Bait dengan Sahabat Rasulullah dan begitu pula pada generasi-generasi sebelumnya.
Mengapa para Ayatullah Syi'ah berusaha mati-matian menutupi FAKTA ini ?
Mengapa begitu banyak orang bisa tertipu dengan dusta para Ayatullah dan ulama Syi'ah??
Semoga kita menyadari hakikat mereka.
Saudaraku, SEBARKANLAH Fakta berharga ini, semoga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebenaran, sebagai bukti cinta kita kepada Ahlul Bait dan Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

REFERENSI :
1. Al-Nasab wa al-Mushaaharah Baina Ahli al-Bait wa Al-Shahaabah, karya Ala'uddin al-Mudarris.
2. Fadhaa'il al-Shahaabah wa Alaaqatuhum Bi al-Nabi wa Aal Baitihi al-Athhaar, karya Al-Haiti.
3. Al-Irsyad, Karya Al-Mufid.
4. Al-Tanbih wa Ali-Irsyad, karya Al-Mas'udi.
5. Mu'jam Rijal al-Hadits, karya Al-Khau'i.
6. Al-Kafi, karya Al-Kulaini.
7. Nasab Quraisy. Karya Al-Zubaidi.
8. Muntaha Al-Aamal, karya Al-Qummi.
9. Jala' al 'Uyuun, karya Al-Majlisi.
10. Jamharat Ansaab Al-Arab, karya Ibn Hazm.
11. Dll
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 


Copyright © . Tips N Trik - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger